Ayyyyy….U17s beat France 70-45

Preliminary round? Check.